ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคุระบุรี จังหวัดพังงา
 

 

 
วิสัยทัศน์
 
“ วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตาบลคุระบุรี “ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่า การพัฒนาต้องเป็นระบบและยั่งยืน กลมกลืนธรรมชาติสิ่งแวดล้อม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง”
 
พันธกิจการ (Mission)
  ๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
๒. ส่งเสริมด้านการศึกษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั่วพื้นที่
๔. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
๕. ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอาเภอคุระบุรี
๗. นาระบบธรรมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนาองค์กรและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลคุระบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรี 999 ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี พังงา 82150
เบอร์โทรศัพท์ 076491352 เบอร์แฟกส์ 076491208