ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคุระบุรี จังหวัดพังงา
 

 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
“เมืองน่าอยู่ ประชาชนเป็นสุข”
พันธกิจ
1 .ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ให้ดำรงชีวิตอย่าง มีคุณภาพ
2. ประชาชนทุกคนต้องปลอดโรคปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. สร้าง ปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอได้มาตรฐานในการใช้งาน
4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหา อุปสรรคต่างๆ หรือเข้าดำเนินการในพื้นที่นอกเขตเพื่อ ปัญหาให้ประชาชน
5. ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำบ้านเมืองให้น่าอยู่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกผักกินเอง
ร่วมกันกำจัดขยะเพื่อความเป็นระเบียบของบ้านเมือง

เป้าหมาย
1. ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี สังคมเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
-   จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยติดเตียง อย่างเท่าเทียมทั่วถึง จัดระบบ หลักประกันสุขภาพทั่วถึง เป็นธรรมให้ความช่วยเหลือการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข
- จัดงบประมาณสนับสนุนซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทันที หากประชาชนร้องขอและไม่ขัดต่อระเบียบทางราชการ
- จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง รถวิลแชร์ ถังออกซิเจนสำหรับ    ยืมใช้ฟรี
-  ส่งเสริมการออกกำลังกาย จัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
-  จัดแข่งกีฬาชุมชน
-  จัดสร้างสนามฟุตซอล
- ส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริม พัฒนา เด็ก เยาวชน ทางด้านกีฬาประเภทต่างๆ
- สร้างสระว่ายน้ำ เพื่อการพัฒนาทักษะการว่ายน้ำ แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนต้องว่ายน้ำเป็น”

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนในฐานะเครือข่ายการพัฒนา
- ส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
- การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนและเครือข่าย
- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อให้ประชาชนได้ปลูกผักรับประทานผักปลอดสารพิษ

3.ยุทธศาสตร์ด้านการดูแลโครงสร้างพื้นฐาน
- ดำเนินการ ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ให้เป็นไปตามแผนประชาคมจากชุมชน ทั้งถนน
คูระบายน้ำ ทางน้ำไหล ป้องกันน้ำท่วมขัง ไฟฟ้าสาธารณะ และน้ำประปา
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั่วทั้งเขต
เทศบาล
- จัดหาอุปกรณ์ สนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดและเพื่อลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน
- เพิ่มจุดเสียงตามสายให้ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น
- ประสานหน่วยงานอื่น เร่งเข้ามาแก้ไขการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่

4.ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม “เมืองสวย สะอาด ปลอดโรค”
-  อนุรักษ์ บำรุง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
-  เพิ่มพื้นที่สีเขียว การปลูกต้นไม้ ข้างทางสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ
-  สนับสนุนพันธุ์ดอกไม้ ไม้ประดับ ให้ประชาชนร่วมกันปลูกดูแลรักษา เพื่อสร้างภูมิทัศน์
ที่สวยงามของชุมชน
- นำขยะอินทรีย์ในครัวเรือนทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมักชีวภาพ
- นำน้ำหมักชีวภาพไปบำบัดน้ำเสียเพื่อการฟื้นฟูสภาพน้ำและกำจัดกลิ่นเหม็น
- ประสานงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองนางย่อน
- การดูแลรักษาความสะอาดทางสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ“คุระบุรี ไม่มีขยะ เรี่ยราด”
- กำหนดให้รถเก็บขยะออกปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา

5.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
- สนับสนุนงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เพื่อพัฒนาเด็กด้านการศึกษาและสุขภาวะ
“การเรียนเด่น มีสุขภาวะดี”เพื่อการสร้างฐานทรัพยากรมนุษย์ในวัยเด็ก เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป
- การจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันชักพระ
- การจัดงานประเพณีต่างๆ วันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง
- ให้ความช่วยเหลือ ดูแลความสะอาด วัด สำนักสงฆ์ หรืองานอื่นๆตามที่ขอความช่วยเหลือ
- ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติธรรม ในโอกาสอันเหมาะสม
- สนับสนุนงบประมาณ การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
- สนับสนุนงานศิลปะของชุมชน สินค้าโอทอป

6.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
- โครงการจัดทำจุดรับนักท่องเที่ยวให้ประทับใจ
- จัดทำป้ายบอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว
- จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอคุระบุรี
- ปรับปรุงที่พักผู้โดยสาร ห้องน้ำสาธารณะให้สะอาดถูกสุขลักษณะ
- ปรับภูมิทัศน์เมือง เพื่อพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป

 

 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

เทศบาลตำบลคุระบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรี 999 ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี พังงา 82150
เบอร์โทรศัพท์ 076491352 เบอร์แฟกส์ 076491208