นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลคุระบุรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/08/2015
ปรับปรุง 04/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 270677
Page Views 405282
 
กองคลัง

นางวไลพร สุริยะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางวไลพร สุริยะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายวรรโณ เพฃรประกอบ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นางเบญจวรรณ หะสะเลม
ผูัช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางถนอมจิตต์ บุญล้อม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางจารุลินทร์ ด่วนเดิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางกมลรัตน์ ศรีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวธิดารัตน์ จันนาคิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ประปา)

นางสาวเนตรนภา ทองสุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ประปา)

นางสาวพิกุล อุปการดี
คนงานทั่วไป (เก็บเงินประปา)

นางโศภิต เงินเปีย
คนงานทั่วไป (เก็บเงินประปา)