นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลคุระบุรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/08/2015
ปรับปรุง 15/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 275773
Page Views 412388
 
สำนักปลัดเทศบาล

นายชาตรี สังข์ศิลป์ชัย
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

จ.อ.สุวิทย์ พฤษาประเสริฐ
รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

นางสาวดรุณี บุญฮวด
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

นางชุมภู ธรรมนิพัทธ์กุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายจิรพันธ์ เถาสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จ.ส.อ.วันเฉลิม ไชยรักษา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ส.ต.ท.ปรัชศณนก์ พรหมดนตรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวพรทิพา พิรามวิทวัส
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายธีรเดช ไทยพิทักษ์
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวบุบผา หลีรัตนะ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

นางสาวกาญจนา สุขเกื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอรสิณีกมล เกิดแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางวิไลลักษณ์ ไชยเดช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวพะเยาว์ บัวตุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นายมงคล จันทร์สวน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

ว่าง
พนักงานดับเพลิง

นางมยุรี ลูกแป้น
ภารโรง

นางยุพา คงชำนาญ
คนสวน

นายสุมนต์ จันทวงษ์
พนักงานดับเพลิง

นายสมเกียรติ์ ผลใหม่
พนักงานดับเพลิง