นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลคุระบุรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/08/2015
ปรับปรุง 06/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 228133
Page Views 332680
 
สำนักปลัดเทศบาล

นายชาตรี สังข์ศิลป์ชัย
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

จ.อ.สุวิทย์ พฤษาประเสริฐ
รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

นางสาวดรุณี บุญฮวด
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางณัฐธยาน์ ทองสง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางชุมภู ธรรมนิพัทธ์กุล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบัติการ/ชำนาญการ


นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นักป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นางสาวกาญจนา สุขเกื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอรสิณีกมล เกิดแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางวิไลลักษณ์ ไชยเดช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวพะเยาว์ บัวตุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นายมงคล จันทร์สวน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


พนักงานดับเพลิง

นายบุญรัตน์ ทองสุข
พนักงานดับเพลิง

นางมยุรี ลูกแป้น
ภารโรง

นางยุพา คงชำนาญ
คนสวน

นายสุมนต์ จันทวงษ์
พนักงานดับเพลิง

นายสมเกียรติ์ ผลใหม่
พนักงานดับเพลิง

นายไพโรจน์ เจียวก๊ก
พนักงานดับเพลิง