ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคุระบุรี จังหวัดพังงา
 

 

 
นายพงศักดิ์ ศรีสว่าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
0937086997
นางสาวสุดารัตน์ คงเพชร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
0832854696
นางสาวบุณย์ศิริ เซียงโหล
ครู อันดับ คศ.๒
0982896996
นางประกายแก้ว ทองทวีวิวัฒน์
ครู อันดับ คศ.๒
0979726579
นางสาวอรอนงค์ อัฐิ
ครู อันดับ คศ.๒
0807704590
นางณิชานันท์ นาเวียง
ครู อันดับ คศ.๑
0933769670
นางสาวจุไรรัตน์ อยู่ศรี
ครู อันดับ คศ.๑
0808652838
นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ กิ่งถาวร
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย
0649166636
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายณัฎฐา ทิพย์พิมล
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
0878990053
นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณพัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก
0902795581
นางสาวอรวรรณ คงเพชร
ผู้ดูแลเด็ก
0935173090
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุธัญญา นนทเสน
ผู้ดูแลเด็ก
0895962869
นายชัยวัฒน์ เผือกมณี
คนงาน
0931267772
 
 

เทศบาลตำบลคุระบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรี 999 ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี พังงา 82150
เบอร์โทรศัพท์ 076491352 เบอร์แฟกส์ 076491208