ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคุระบุรี จังหวัดพังงา
 

 

 
นางวไลพร สุริยะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
0898714144
นางวไลพร สุริยะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
0898724144
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
นางสาวชลดา รัตนประดิษฐ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวธิดารัตน์ จันนาคิน
ผูัช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
0878899732
นางถนอมจิตต์ บุญล้อม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานจัดเก็บรายได้
0818950198
นางสาวเนตรนภา ทองสุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
0990655263
นางจารุลินทร์ ด่วนเดิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
0657692632
นางกมลรัตน์ ศรีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนทรัพย์สิน
0862664215
ว่าง
คนงาน
นางชัญญาภัค เงินเปีย
คนงาน
0986791421
 

เทศบาลตำบลคุระบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรี 999 ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี พังงา 82150
เบอร์โทรศัพท์ 076491352 เบอร์แฟกส์ 076491208