ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคุระบุรี จังหวัดพังงา
 

 

 
นางสาวดรุณี บุญฮวด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคุระบุรี
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
0896502411
ว่าง
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
นางสาวดรุณี บุญฮวด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
0896502411
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสว่าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
0937086997
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางชุมภู ธรรมนิพัทธ์กุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0892911217
นายธีรเดช ไทยพิทักษ์
นิติกรปฏิบัติการ
0886135328
ส.ต.ท.ปรัชศณนก์ พรหมดนตรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
0914522882
นางสาววิภาวัลย์ สุขศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
0857982674
นายบัณฑิต เครืออินทร์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
0966354679
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
นางปรีดา เพชรศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0894755601
นางสาวอรสิณีกมล เกิดแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
0807198155
นางวิไลลักษณ์ ไชยเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0935820815
นางสาวพรปวีณ์ มนตรีไพบูลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
0817952800
นางสาวกาญจนา สุขเกื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรการ
0625536293
นายมงคล จันทร์สวน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
0982165707
นายสมเกียรติ์ ผลใหม่
พนักงานดับเพลิง
0850697749
นายสุมนต์ จันทวงษ์
พนักงานดับเพลิง
081170438
นายศุภชัย เสมรอด
พนักงานดับเพลิง
0630943110
นางมยุรี ลูกแป้น
ภารโรง
0986804349
นายพรชัย เยื้องย่อง
พนักงานดับเพลิง
0650513122

เทศบาลตำบลคุระบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรี 999 ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี พังงา 82150
เบอร์โทรศัพท์ 076491352 เบอร์แฟกส์ 076491208