ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคุระบุรี จังหวัดพังงา
 

 

 
นางสาวดรุณี บุญฮวด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคุระบุรี
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
0896502411
ว่าง
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
นางสาวดรุณี บุญฮวด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
0896502411
นางวไลพร สุริยะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
0898714144
นายเชาวลิต ภูมิมาก
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
0835092959
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสว่าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
0937086997
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสว่าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
0937086997
 

เทศบาลตำบลคุระบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรี 999 ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี พังงา 82150
เบอร์โทรศัพท์ 076491352 เบอร์แฟกส์ 076491208