ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคุระบุรี จังหวัดพังงา
 

 

ต้นไทร หมายถึง สัญลักษณ์ของความแข็งแรง แข็งแกร่ง แผ่ไพศาล เกิดความร่มเย็น เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร
วัวนอน หมายถึง สัญลักษณ์ของรถเก็บขยะสมัยก่อนตอนเป็นสุขาภิบาล ที่ไม่มีรถ เลยใช้วัวลากขยะแทน เมื่อเหนื่อยก็มานอนพักที่ใต้ต้นไทร เปรียบเสมือนเป็นที่พักพิง
          นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550เป็นต้นมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
อานาจหน้าที่กว้างขวางมากขึ้นรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วยโดยเฉพาะเป็นองค์กร
ที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
เทศบาลตาบลคุระบุรี ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 15 มีนาคม 2516และได้เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก เขตการปกครองและการบริหารเทศบาลตาบลคุระบุรี เป็นต้นมา เทศบาลตาบลคุระบุรี เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ตั้งอยู่ณ สานักงานชั่วคราว อาคารศาลาประชาคมส่วนอาเภอคุระบุรี หลังที่ว่าการอาเภอคุระบุรี เป็นเทศบาลในพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของอาเภอคุระบุรี เป็นชุมชนสองข้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (สายเพชรเกษม) โดยประชาชนอพยพมาจากหลายจังหวัดรวมเป็นกลุ่ม ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 15 มีนาคม 2516 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116ตอนที่ 9ก

เทศบาลตำบลคุระบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรี 999 ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี พังงา 82150
เบอร์โทรศัพท์ 076491352 เบอร์แฟกส์ 076491208