ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคุระบุรี จังหวัดพังงา
 

 

ด้านการบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตาบลคุระบุรี นอกจาก มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ตอนระนอง- ตะกั่วป่า ซึ่งเป็นสายประสานและสายหลัก (ลาดยาง) มีระยะทาง ๖ กิโลเมตร เป็นถนน ๔ เลนประมาณ ๒ กิโลเมตร ยังมีถนนสายในเขตเทศบาลเชื่อม ตาบล หมู่บ้าน ซึ่งมีถนน ค.ส.ล. และลาดยางทั้งในความรับผิดชอบของเทศบาล และหน่วยงานอื่น ๆ ที่สาคัญ ดังนี้
- ถนนสายเทศบาล ๑ (ซอยแสงทอง) เป็นถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๙๐เมตร ไปเชื่อมต่อกับถนนเข้าบ้านแสงทอง เขื่อนพระอร่าม (องค์การฯ) ใช้สัญจรและขนส่งพืชผล และวัตถุดิบทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด
-ถนนสายเทศบาล๒(ซอยท่าเรือ)เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)ผิวจราจกว้าง๔เมตรยาว๕๐๕เมตรไปถึงท่าเทียบเรือคลองนางย่อน
- ถนนสายเทศบาล ๓ (ซอยนางย่อน) เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ผิวจราจร ๗ เมตร ยาว๖๙๐ เมตร ไปเชื่อมต่อกับถนนทางหลวงท้องถิ่น (กรมโยธาธิการ) เป็นถนนเข้าสู่หมู่บ้านและการขนส่งพืชผล วัตถุดิบทางเกษตรเข้าสู่ตลาด
-ถนนสายเทศบาล๔(ซอยทุ่งรัก)เป็นถนนค.ส.ล.กว้าง๘เมตรยาว๔๙๖เมตรไปเชื่อมต่อกับถนนเข้าบ้านทุ่งรักเป็นถนนใช้สัญจรไปมาและ
ใช้ขนส่งพืชผล และวัตถุดิบทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด
- ถนนสายเทศบาล ๕ (ซอยโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตรยาว ๘๘๔ เมตร ผ่านหน้าโรงพยาบาลไปยังสถานีไฟฟ้า เชื่อมซอยเทศบาล ๓ (ซอย นางย่อน) ใช้สัญจรไปมาในเขตเทศบาลตาบลคุระบุรี
- ถนนสายเทศบาล ๖ (ซอยศาลาประชาอุทิศ) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๖เมตร ไปบรรจบกับสายเทศบาล ๘ (ซอยแสงเพชร) ใช้สัญจรไปมาภายในเขตเทศบาล
- ถนนสายเทศบาล ๗ (ซอยทางด่าน) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร ไปเชื่อมต่อถนนไปบ้านทับช้าง ใช้สัญจรในเขตเทศบาลและเข้าสู่บ้านทางด่านและบ้านทับช้างขนส่งพืชผลวัตถุดิบทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด
- ถนนสายเทศบาล ๘ (ซอยแสงเพชร) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๑๔เมตรไปบรรจบกับสายเทศบาล ๔ (ซอยทุ่งรัก) ใช้สัญจรภายในเขตเทศบาล
- ถนนสายเทศบาล ๙ (ซอยบ่อหิน) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๓๑ เมตร ไปเชื่อมต่อกับสายบ่อหิน ใช้สัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
- ถนนสายเทศบาล ๑๐ (ซอยนายทุย) เป็นถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๓๑ เมตร ใช้สัญจรไปมาภายในเขตเทศบาล
- ถนนสายเทศบาล ๓/๑ (ตลาดสดเทศบาล) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔, ๑๐ เมตร ยาว๔๖๗ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๔/๑ (ซอยโรงขนมจีน) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๔/๒ (ซอยนางนวล) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๔/๓ (ซอยโรงเลื่อย) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๔/๔ (ซอยบ่อนไก่ ๑) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร
- ถนนสายเทศบาล (ซอยบ่อนไก่ ๒) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๗ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๗/๑ (ซอยหลังวัด) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๗/๒ (ซอยหลังโรงเรียน ค.ช.พ.) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว๑๒๐ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๘/๑ (ซอยรื่นภิรมย์) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๓ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๘/๒ (ซอยอุดมทรัพย์) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๖ เ มตร ยาว ๖๗๕ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๘/๓ (ซอยนายชวน) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๘/๔ (ซอยโรงเรียนบ้านคุระเดิม) เป็นถนน ค.ส.ล. และหินกะสะผิวจราจรกว้าง๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๙/๑ (ซอยแยกบ่อหิน) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐เมตร

เทศบาลตำบลคุระบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรี 999 ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี พังงา 82150
เบอร์โทรศัพท์ 076491352 เบอร์แฟกส์ 076491208