ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคุระบุรี จังหวัดพังงา
 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลตาบลคุระบุรี ตั้งอยู่ ณ สานักงานชั่วคราว อาคารศาลาประชาคมส่วนอาเภอ คุระบุรี
หลังที่ว่าการอาเภอคุระบุรี เป็นเทศบาลในพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของอาเภอคุระบุรีเป็นชุมชนสองข้างทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔ (สายเพชรเกษม) โดยประชาชนอพยพมาจากหลายจังหวัดรวมเป็นกลุ่ม โดยได้
จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๖ และได้เปลี่ยนฐานะจาก
สุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาบลคุระบุรี ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.
๒๕๔๒ ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก เขตการปกครองและการบริหารเทศบาลตาบลคุ
ระบุรี มีเนื้อที่ ๖ ตารางกิโลเมตร ระยะทางถึงกรุงเทพมหานคร ๗๓๐ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๕ หมู่บ้าน
(บางส่วน) ของ ๒ ตาบล (บางส่วน) ดังนี้
๑. ตาบลคุระ ครอบคลุมพื้นที่ บางส่วนของหมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๘
๒. ตาบลแม่นางขาว ครอบคลุมพื้นที่ บางส่วนของหมู่ที่ ๒,๓,๔
มีอาณาเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (๑๕ มีนาคม ๒๕๑๖) ดังนี้
ด้านทิศเหนือ
- หลักเขตที่ ๑ อยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ตอนระนอง-ตะกั่วป่า ตรงหลัก
ตารางกิโลเมตรที่ ๗๒๖ ตรงไปทางทิศเหนือในแนวตั้งฉากกับทางหลวงสายนี้ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งอยู่ห่าง
หลักเขตที่ ๑ ระยะ ๕๐๐ เมตร
- จากหลักเขตที่ ๒ เป็นแนวโค้งขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ระนอง-ตะกั่วป่า)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองนางย่อนฝั่งตะวันตก
ด้านทิศตะวันออก
- จากหลักเขตที่ ๓ เป็นแนวโค้งขนานกับทางหลวงหมายเลข ๔ (ระนอง-ตะกั่วป่า)
ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางหลูฝั่งใต้
- จากหลักเขตที่ ๔ ตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองคุระฝั่งเหนือและห่างจากหลัก
เขตที่ ๔ ระยะ ๑,๖๐๐ เมตร
- จากหลักเขตที่ ๕ เป็นแนวโค้งขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ( ระนอง-ตะกั่วป่า)
ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางปด ฝั่งตะวันตก
- จากหลักเขตที่ ๖ เลียบริมคลองบางปดฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลัก
เขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากริมทางหลวงแผ่นดินถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากริมทางหลวงแผ่นดิน วัดตาม
แนวคลองบางปดระยะ ๔๕๐ เมตร
ด้านทิศใต้
- จากหลักเขตที่ ๗ เป็นแนวโค้งขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองนายทุยฝั่งตะวันตก
ด้านทิศตะวันตก
- จากหลักเขตที่ ๘ เลียบคลองนายทุยฝั่งตะวันออกข้ามคลองคุระและเลียบริมคลอง
คุระฝั่งเหนือไปบรรจบคลองบางหลู แล้วเลียบริมคลองบางหลูฝั่งใต้ ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่ง
ตั้งอยู่ห่างจากริมทางหลวงแผ่นดิน วัดจากสะพานบางหลูระยะทาง ๕๐๐ เมตร
- จากหลักเขตที่ ๙ เป็นโค้งขนานกับทางหลวงแผ่นดินไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขต
ที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินตรงกิโลเมตรที่ ๗๒๖ วัดในแนวตั้งฉากระยะ ๕๐๐ เมตร
- จากหลักเขตที่ ๑๐ ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบกับหลักเขตที่ ๑
ลักษณะทางกายภาพ
ภูมิประเทศในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มภูเขา ในเขตเทศบาลตาบลคุระบุรี เป็นเมืองซึ่ง
ขนานไปกับถนนเพชรเกษมที่มีประชากรหนาแน่นเป็นย่านธุรกิจการค้า โรงแรม และสถานบันเทิงต่างๆ
ประมาณร้อยละ ๗๐ ของถนน มีแม่น้าไหลผ่านหลายสาย เช่น แม่น้าคลองนางย่อน แม่น้าคลองคุระ
แม่น้าคลองบางหลู ทาให้เกิดน้าท่วมในฤดูน้าหลาก

เทศบาลตำบลคุระบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรี 999 ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี พังงา 82150
เบอร์โทรศัพท์ 076491352 เบอร์แฟกส์ 076491208