ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคุระบุรี จังหวัดพังงา
 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ
การเกษตรกรรม
- การเพาะปลูก เป็นเกษตรกรรมหลักใช้พื้นที่รอบ ๆ ชุมชนส่วนใหญ่จะปลูกผลไม้ (เงาะ, ทุเรียน,
มังคุด, ลองกอง) การทาสวนยางพารา สวนมะพร้าว สวนปาล์ม มะม่วงหิมพานต์ และ
นอกจากนี้เกษตรกรยังนิยมปลูกแตงโมกันอย่างแพร่หลาย สามารถทาเงินรายได้ปีละจานวน
มาก
- การประมง การเลี้ยงปลาน้าจืดเป็นสัตว์น้า เล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่เชิงพาณิชย์
การอุตสาหกรรม
การประกอบการอุตสาหกรรม นอกจากโรงน้าแข็ง ก็เป็นอุตสาหกรรมย่อย ๆ ประเภท ซ่อม
(เครื่องยนต์, รถยนต์, จักรยานยนต์, เครื่องไฟฟ้า (ฯลฯ)
การพาณิชย์
การพาณิชย์ส่วนใหญ่ อยู่สองฟากทางหลวงแผ่นดินประมาณ ๖ กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นร้านขาย
ของชา รองลงไปเป็นการขายอาหารและเครื่องดื่ม อาจแยกได้ดังนี้
- ร้านค้าเครื่องชา 70 ร้าน
- ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม 50 ร้าน
(โดยมีร้านอาหารที่จดทะเบียนจานวน)25 ร้าน
- ร้านจาหน่ายโทรศัพท์มือถือ 10 ร้าน
- ร้านเสื้อผ้า15 ร้าน
- ร้านเสริมสวย 20 ร้าน
- ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า-วิทยุ 8 ร้าน
- ร้านสินค้าอื่น ๆ 104 ร้าน
นอกจากนี้ มีตลาดนัดเอกชน 1 แห่ง เป็นแหล่งชื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร และของใช้ราคา
ถูก จัดขึ้นทุกวันอังคารและวันเสาร์ ปัจจุบันเทศบาลได้ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลและตลาดกลางสินค้า
พื้นเมืองแล้วเสร็จ และเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจและความต้องการของประชาชนทาให้เทศบาลตาบล
คุระบุรี ได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป็นศูนย์บริการการท่องเที่ยวของเทศบาลตาบลคุระบุรี ซึ่งเริ่ม
ดาเนินการได้ในเดือนธันวาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน
การบริการ
ในเขตพื้นที่มีกิจการบริการเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน ดังนี้
- มีสถานบริการจาหน่ายน้ามัน ๑ ปั๊ม เปิดบริการเวลา ๐๕.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.
- มีธนาคารบริการใช้สินเชื่อ ฝาก ถอน กู้ยืมรวม ๓ แห่ง คือธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินและ
ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- มีสถานีบริการรถร่วม บขส. จานวน ๑ แห่ง อยู่ในศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาลตาบลคุระบุรี
- มีสถานบริการเริงรมย์ประเภทร้านอาหาร คาเฟ่ และคาราโอเกะ 10 แห่ง
- มีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท สาหรับบริการนักท่องเที่ยวรวม ๑5 แห่ง
การท่องเที่ยว
ในเขตพื้นที่ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และโบราณสถาน
ใดๆ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเฉพาะในช่วงวันหยุด หรือช่วงเทศกาล ซึ่งจะมีรถรับส่งนักท่องเที่ยวไปหมู่เกาะ
สุรินทร์และสิมิลัน เกาะระ เกาะพระทอง มาพักรอรับในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจานวนมาก
 

เทศบาลตำบลคุระบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรี 999 ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี พังงา 82150
เบอร์โทรศัพท์ 076491352 เบอร์แฟกส์ 076491208