ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคุระบุรี จังหวัดพังงา
 

 

ด้านสังคม
มีชุมชนในเขตเทศบาลตาบลคุระบุรี จานวน ๓ ชุมชน ประกอบด้วย
๑. ชุมชนนางย่อน จานวนครัวเรือนที่ปลูกสร้างในที่ราชพัสดุซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๒๐๐ ไร่
จานวน ๗๙1 ครัวเรือน จานวนประชากร 923 คน แยกเป็นชาย 496 คน หญิง 427 คน
๒. ชุมชนทุ่งมะเดื่อ จานวนครัวเรือนส่วนใหญ่ปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ ๕๐๐
ไร่ 610 ครัวเรือน จานวนประชากร ๑,๓12 คน ชาย ๖24 คน หญิง ๖88 คน
๓. ชุมชนแม่นางขาว จานวนครัวเรือน ๖19 ครัวเรือนจานวนประชากร ๑,148 คน แยก
เป็นชาย 565 คน หญิง 583 คน (ไม่มีที่ราชพัสดุ)

การนับถือศาสนา

- ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๕ ของจานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
มีวัด จานวน ๑ แห่ง
- ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๓ ของจานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
- อื่น ๆ ร้อยละ ๒

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่สาคัญที่เทศบาลตาบลคุระบุรี ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยการจัดให้มีงานประเพณีในโอกาสต่างๆ เช่น ประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง ประเพณีชักพระ วันสาคัญอันเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือประเพณีที่เกี่ยวข้องกับคนในท้องถิ่น และประเพณีที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ประเพณีถือศีลกินผัก ที่มีประวัติมายาวนาน แต่ในเขตเทศบาลเพิ่งจะมีศาลเจ้าเกิดขึ้นจานวน ๑ แห่ง งานประเพณีกินผัก ตรงกับวันขึ้น ๑ - ๙ ค่า เดือน ๙ ของจีน ซึ่งอยู่ในช่วง
เดือนกันยายน ตุลาคม ของทุกปี งาน
เทศกาลกินผักเป็นงานประเพณีซึ่งชาวจีนที่เข้ามาอาศัยในเขตเทศบาลตาบลคุระบุรียึดถือปฏิบัติมาช้านานและเพื่อเป็นการถือศีลปฏิบัติธรรม ชาระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ และในช่วงเทศกาล ๙ วัน ๙ คืนนี้จะมีพิธีกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีอัญเชิญพระ พิธีลุยไฟ พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีส่งพระ เป็นต้น

ด้านการศึกษา

เทศบาลได้ให้ความสาคัญด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งได้รับการถ่ายโอนจากกรมศาสนาเพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์กลางแห่ง
การปลูกฝังจิตสานึก เพื่อสืบทอดประเพณีของชุมชน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในการดาเนินการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศูนย์เด็กเล็ก ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลและคณะกรรมการวัดโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคืออยากให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเป็นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันกับโรงเรียนอนุบาลของเอกชนได้ เด็กเองก็ต้องได้รับความรู้ มีพัฒนาการที่ดี และมีความเป็นระเบียบวินัยโดยในเขตเทศบาลตาบลคุระบุรีมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์และโรงเรียนรวม ๕ แห่ง
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์เทศบาลตาบลคุระบุรี ณ วัดสามัคคีธรรม
๒. โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน
๓. โรงเรียนคุระบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา
๔. โรงเรียนบ้านคุระ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา
๕. โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จานวน ๑ แห่ง
ด้านกีฬาและนันทนาการ
มีสนามบาสเกตบอลจานวน ๒ แห่ง สนามตะกร้อ ๕ แห่ง สนามฟุตบอลจานวน ๕ แห่งห้องสมุด
ประชาชน ๑ แห่ง สวนสุขภาพ จานวน ๑ แห่ง สนามเปตอง 1 แห่ง

ด้านสาธารณสุข

มีโรงพยาบาลในเขตพื้นที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน ๑ แห่ง เตียงคนไข้ ๓๐ เตียง บุคลากร
ทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาล ประกอบด้วย
- แพทย์จานวน ๓ คน - พยาบาล ๓๕ คน
- ทันตแพทย์ ๔ คน - เภสัชกร๕ คน

การจัดการมูลฝอย

ปัจจุบันปัญหาขยะทุกภาคส่วนได้ให้ความสาคัญกันมากขึ้น เนื่องจากขยะเป็นสาเหตุอันก่อให้เกิดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อมในหลาย ๆ ด้าน หากมีการจัดการที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ขยะก็จะเป็นแหล่งปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศจากการเผาขยะมลพิษทางน้าจากการทิ้งขยะลงแหล่งน้าและน้าชะขยะ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและพาหะนาโรคทาลายทัศนีย์ภาพ และที่สาคัญที่สุดขยะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
เทศบาลตาบลคุระบุรีเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาขยะมาโดยตลอด และ พยายามรณรงค์สร้างความตระหนักรวมทั้งสร้างจิตสานึกเรื่องการจัดการขยะให้เกิดขึ้นกับประชาชนอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลดปริมาณและคัดแยกขยะนากลับมาใช้
ประโยชน์ ทั้งในระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กร โดยใช้แผนปฏิบัติการการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) แผนปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยระดับชุมชน ทั้ง ๓ ชุมชน นโยบายการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของรัฐบาลและคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติเป็นกรอบทิศทางในการดาเนินงาน ทาให้ปัญหาขยะมูลฝอยมูลได้รับการคลี่คลาย
ได้ในระดับหนึ่ง และมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่ย่างไรก็ตามในการดาเนินงานยังมีข้อจากัดและปัญหาอุปสรรคใน
หลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือและอุปกรณ์ ความรู้และประสบการณ์ การ
ให้การสนับสนุนส่งเสริมจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การให้บริการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนดาเนินการโดยสถานีตารวจภูธร คุ
ระบุรี จานวน ๑ แห่ง มีป้อมยามตารวจ ๒ แห่ง การป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เทศบาลจัดตั้งศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยต่างๆ และร่วมกับสถานี
ตารวจภูธรอาเภอคุระบุรี ตั้งจุดคอยบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ โดยมีพนักงานดับเพลิง ๖ คน
อปพร. จานวน ๒๐ คน

      

 

เทศบาลตำบลคุระบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรี 999 ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี พังงา 82150
เบอร์โทรศัพท์ 076491352 เบอร์แฟกส์ 076491208